اعضای شرکت

عسل آهنچی


کارشناس تحقیقات بازار طراح و سئوکار محتوا wordpress
وب سایت : www.oxygen24.ir کارشناس مدیریت

محسن گلذار احمدی


کارشناس تحقیقات بازار ، دیجیتال مارکتینگ طراح و سئوکار محتوا wordpress
وب سایت : www.silverage.co کارشناس نرم افزار


کارشناس و مترجم تحقیقات بازار طراح و سئوکار محتوا wordpress
وب سایت : www.oxygen24.ir

مهسا قویدل


کارشناس تحقیقات بازار طراح و سئوکار محتوا wordpress
وب سایت : www.oxygen24.ir کارشناس دیجیتال مارکتینگ

شکوفه عبدالهی


کارشناس دیجیتال مارکتینگ ، طراح و سئوکار محتوا
وب سایت : www.oxygen24.ir کارشناس IT
ابراهیم حسین زاده

طراح و برنامه نویس وب - php و Gamification
وب سایت : www.oxygen24.ir کارشناس نرم افزار

الهه صادقی

الهه صادقی


کارشناس آمار و تجزیه و تحلیل بازار ، طراح و سئوکار محتوا wordpress وب سایت : www.oxygen24.ir

زهرا جعفری


کارشناس تحقیقات بازار بر درآمد ، طراح و سئوکار محتوا wordpress
وب سایت : www.oxygen24.ir کارشناس امورمالی

محسن گلذار احمدی


کارشناس تحقیقات بازار ، دیجیتال مارکتینگ طراح و سئوکار محتوا wordpress
وب سایت : www.silverage.co کارشناس نرم افزار

ابراهیم حسین زاده

طراح و برنامه نویس وب - php و Gamification
وب سایت : www.oxygen24.ir کارشناس نرم افزار

زهرا جعفری


کارشناس تحقیقات بازار بر درآمد ، طراح و سئوکار محتوا wordpress
وب سایت : www.oxygen24.ir کارشناس امورمالی


مهسا قویدل


کارشناس تحقیقات بازار طراح و سئوکار محتوا wordpress
وب سایت : www.oxygen24.ir کارشناس دیجیتال مارکتینگ

شکوفه عبدالهی


کارشناس دیجیتال مارکتینگ ، طراح و سئوکار محتوا
وب سایت : www.oxygen24.ir کارشناس IT

کارشناس و مترجم تحقیقات بازار طراح و سئوکار محتوا wordpress
وب سایت : www.oxygen24.ir